Tony Bennett
I Got Rhythm
Newport Jazz Festival, Newport, RI
Aug 10, 2002

Tony Bennett

I Got Rhythm

Aug 10, 2002

Newport Jazz Festival, Newport, RI

  • Play
  • favorite Add to Favorites
More Videos By Tony Bennett

More Videos By Tony Bennett